สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสารสื่อสิ่งพิมพ์

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๒

เลข isbn
ภาษา ไทย-อังกฤษ
พิมพ์ปี ๒๕๖๒
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๑๕๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๕๒๐
ขนาด ๘ หน้ายก
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ คณะกรมการการกลั่นกรองบทความทางวิชาการ
บรรณาธิการ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ตรวจพิสูจน์อักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์  ประจำปี ๒๕๖๒
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : หนังสือสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต  ประจำปี ๒๕๖๒ เล่มนี้  จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒

ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นองค์ประธาน ในวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น   ๓ ภาค คือ (๑) ภาคภาษาไทย ตอน ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา จำนวน ๑๔ บทความ ตอน ๒ พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑๕ บทความ ซึ่งในจำนวนบทความนี้ ๓ บทความตอนท้าย กล่าวถึงการปฏิบัติงานของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจกับจิตอาสาพัฒนาช่วยสังคม ซึ่งเกี่ยวกับประสบการณ์การปฏิบัติศาสนกิจ อันเป็นสรุปการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ที่ออกไปปฏิบัติศาสนกิจในสถานที่ต่างๆ ทั้ง ๔ ภาค ซึ่งได้สะท้อนสภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะและโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน บทบาท ม จ ร ของ พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ในโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา (๒) ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ บทความ รวมบทความทั้งสิ้น ๓๑ บทความ ซึ่งเนื้อหาทั้ง ๒ ภาค ดังกล่าวข้างต้น เป็นบทความทางวิชาการและบทความวิจัย ของท่านผู้บริหาร ราชบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย (๓) ภาคผนวก กล่าวถึงคณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์และรายนามผู้อุปถัมภ์

หมายเหตุ เนื่องในโอกาสงานพิธีประสาทปริญญา   ประจำปี ๒๕๖๒

ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

Attachments

Close