ข้อบังคับ

ข้อบังคับ

wdt_ID ประเภท ชื่อ ปี ดาวน์โหลด
1 ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารในสถาบัน สำนัก ศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๑ 2541 ดาวน์โหลด
2 ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์พ.ศ.๒๕๖๑ 2561 ดาวน์โหลด
3 ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนวิปัสสนาธุระ พ.ศ.๒๕๔๖ 2546 ดาวน์โหลด
4 ข้อบังคับ ว่าด้วยการขอพระราชทานสมณศักดิ์ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๑ 2561 ดาวน์โหลด
5 ข้อบังคับ ว่าด้วยการขอพระราชทานสมณศักดิ์ พ.ศ.๒๕๕๙ 2559 ดาวน์โหลด
6 ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการบริหารอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐ 2550 ดาวน์โหลด
7 ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดตั้งวิทยาเขต พ.ศ.๒๕๕๔ 2554 ดาวน์โหลด
8 ข้อบังคับ ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.๒๕๔๑ 2541 ดาวน์โหลด
9 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙ 2559 ดาวน์โหลด
10 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ 2560 ดาวน์โหลด
ประเภท ชื่อ ปี
Close