ประกาศ

ประกาศ

wdt_ID ประเภท ปี ชื่อ ดาวน์โหลด
1 ประกาศ 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับภาระงานสอน การประเมินผลการสอน และเอกสารในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
2 ประกาศ 2563 หลักเกณฑ์และอัตราต่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวฺุฒิในการประเมินผลงานเพื่อดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
3 ประกาศ 2551 การจ่ายค่าร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ทำบุญกับหน่วยงานภายนอก และค่ารับรองพิธีกรรม พ.ศ.๒๕๕๑ ดาวน์โหลด
4 ประกาศ 2563 แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
5 ประกาศ 2561 โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
6 ประกาศ 2561 โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
7 ประกาศ 2561 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำส่วนงานใน มจร (เพิ่มเติมครั้งที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
8 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสประจำรายวิชา พ.ศ.๒๕๕๐ ดาวน์โหลด
9 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์ วิธีการและการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) ดาวน์โหลด
10 ประกาศ 2559 วินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด
ประเภท ปี ชื่อ
Close