สารสนเทศ

มติสภาวิชาการ

meetingresult

มติสภาวิชาการ

wdt_ID วัน เดือน ปี ครั้งที่ วาระที่ จุด ชื่อเรื่อง รายละเอียด มติ
1 19 10 2549 10 1 2 ๑.๒.๑ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีคำสั่งที่ ๒๙๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน ๒๗ รูป/คน เพื่อช่วยบริหารงานของมหาวิทยาลัยในฝ่ายต่าง ๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
2 19 10 2549 10 1 2 ๑.๒.๒ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ แจ้งว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๑ และมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัย จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ พระเยื้อง โชติาโณ (ปั้นเหน่งเพชร) อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาปรัชญา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
3 19 10 2549 10 1 2 ๑.๒.๓ เรื่อง การประชุมสัมมนาเพื่อสานเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษา พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ แจ้งว่า ระหว่างวันที่ ๒-๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสานเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทุกส่วนงานทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และสถาบันสมทบ เข้าร่วมสัมมนา จำนวนทั้งหมด ๑๓๐ รูป/คน ณ ภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เปิดการประชุมสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๐ (๒๕๕๐-๒๕๕๔) โดยพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี กิจกรรมการสานเสวนา ตลอดทั้ง ๓ วัน โดยวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ และทีมงาน จำนวน ๕ คน
ผลที่ได้รับจากการสานเสวนาในครั้งนี้ จะได้สรุปและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการตามลำดับ ต่อจากนั้น จะได้จัดพิมพ์เป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อมอบแต่ละส่วนงานเป็นคู่มือปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4 19 10 2549 10 1 2 ๑.๒.๔ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ แจ้งว่า ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/๑๕๒๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๙ แจ้งให้มหาวิทยาลัยได้ทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ส่งหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘) ให้ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น
บัดนี้ ก.ค.ศ. ได้มีมติรับรองคุณวุฒิดังกล่าวและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ๔ ขั้น ๙,๓๔๐ บาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน ของข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิดังกล่าว หากจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
5 19 10 2549 10 1 2 ๑.๒.๕ เรื่อง จำนวนส่วนงานที่จัดการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) และพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นมา นั้น
ปัจจุบัน มีส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด ๒๗ แห่ง มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น ๑,๒๘๕ รูป สำหรับเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง ประกอบด้วย คณะสงฆ์ภาค ๑,๒,๓,๑๔ และ ๑๕ นั้น มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6 19 10 2549 10 2 วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๔๙ ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอรายงานการประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติรับรองรายงานการประชุมนั้น โดยไม่มีการแก้ไข
7 19 10 2549 10 3 ๓.๑ เรื่อง ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
เสนอว่า สภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีมติเห็นชอบให้ประธานสภาวิชาการเป็นผู้คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ของ ผศ.ปกรณ์ คุณารักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาเขตขอนแก่น นั้น
บัดนี้ ประธานสภาวิชาการได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ ได้พิจารณาผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ของ ผศ.ปกรณ์
คุณารักษ์ และประเมินผลให้ “ผ่าน” เพื่อแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามความในข้อ ๖ (๖.๕) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
8 19 10 2549 10 3 ๓.๒ เรื่อง ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ เสนอว่า สภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีมติเห็นชอบให้ประธานสภาวิชาการเป็นผู้คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ของ
นายสมชัย ศรีนอก อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ นั้น
บัดนี้ ประธานสภาวิชาการได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ ได้พิจารณาผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ นายสมชัย
ศรีนอก และประเมินผลให้ “ผ่าน” เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามความในข้อ ๖ (๖.๕) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
9 19 10 2549 10 3 ๓.๓ เรื่อง ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์พิเศษ พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
เสนอว่า มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ ๑๗๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชา จริยศึกษา ของ นายถาวร เสาร์ศรีจันทร์ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ตามมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้พิจารณาผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์พิเศษของ นายถาวร เสาร์ศรีจันทร์ และประเมินผลให้ “ผ่าน” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นำเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งต่อไป
10 19 10 2549 10 3 ๓.๔ เรื่อง ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
เสนอว่า มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ ๓๒๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาสังคมศึกษา ของ นายสาธร แก่นมณี อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ตามมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้พิจารณาผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษของ นายสาธร แก่นมณี และประเมินผลให้ “ผ่าน” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นำเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งต่อไป
วัน เดือน ปี ครั้งที่ วาระที่ จุด ชื่อเรื่อง รายละเอียด มติ
Close