ตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชการ

wdt_ID ส่วนงาน ชื่อ/ฉายา/สกุล ตำแหน่ง สาขาวิชา คำสั่ง มีผลตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ ปีคำสั่ง
6 คณะพุทธศาสตร์ นายประพันธ์ ศุภษร รองศาสตราจารย์ พระพุทธศาสนา คำสั่ง ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๒๕๖๒
7 คณะครุศาสตร์ พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม รองศาสตราจารย์ การสอนพระพุทธศาสนา คำสั่ง ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๒๕๖๑
9 คณะครุศาสตร์ พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การสอนพระพุทธศาสนา คำสั่ง ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙
13 คณะพุทธศาสตร์ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองศาสตราจารย์ พระพุทธศาสนา คำสั่ง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๕๖๒
15 คณะพุทธศาสตร์ พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ศาสตราจารย์ พระพุทธศาสนา คำสั่ง ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๕๕๙
16 คณะพุทธศาสตร์ พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ รองศาสตราจารย์ พระพุทธศาสนา คำสั่ง ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ๒๕๕๐
19 คณะพุทธศาสตร์ พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริญาโณ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาษาบาลี คำสั่ง ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ๒๕๔๘
22 คณะพุทธศาสตร์ นายณัทธีร์ ศรีดี รองศาสตราจารย์ ศาสนา คำสั่ง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ๒๕๖๒
24 คณะพุทธศาสตร์ นายณัทธีร์ ศรีดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศาสนา คำสั่ง ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๒๕๕๗
25 คณะพุทธศาสตร์ นายสุเทพ พรมเลิศ รองศาสตราจารย์ พระพุทธศาสนา คำสั่ง ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ๒๕๖๒
ส่วนงาน ชื่อ/ฉายา/สกุล ตำแหน่ง สาขาวิชา มีผลตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ ปีคำสั่ง
Close