ข้อมูลหลักสูตร 2565–2569

ข้อมูลหลักสูตร 2565–2569

wdt_ID ชื่อส่วนงาน รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตาม รหัสหลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ ปี พ.ศ. มคอ. 2 สภา ม. อนุมัติ สป.อว. ก.ค.ศ. ก.พ. ครบรอบปรับปรุง
96 วข.ขอนแก่น 25501851104027_2103_IP 25651854001901 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาตรี 2565 มคอ. 2 สภา ม. อนุมัติ สป.อว. ก.ค.ศ. ก.พ. 2570
97 วส.เชียงราย 25501851104027_2162_IP 25651854003925 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาตรี 2565 มคอ. 2 สภา ม. อนุมัติ สป.อว. ก.ค.ศ. ก.พ. 2570
98 วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส 25501851104027_2080_IP 25651854003879 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาตรี 2565 มคอ. 2 สภา ม. อนุมัติ สป.อว. ก.ค.ศ. ก.พ. 2570
99 วข.พะเยา 25501851104027_2161_IP 25651854003881 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาตรี 2565 มคอ. 2 สภา ม. อนุมัติ สป.อว. ก.ค.ศ. ก.พ. 2570
100 วส.พุทธชินราช 25501851104027_2110_IP 25651854002079 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาตรี 2565 มคอ. 2 สภา ม. อนุมัติ สป.อว. ก.ค.ศ. ก.พ. 2570
101 วส.ลำพูน 25501851104027_2090_IP 25651854004116 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาตรี 2565 มคอ. 2 สภา ม. อนุมัติ สป.อว. ก.ค.ศ. ก.พ. 2570
102 วข.หนองคาย 25501851104027_2169_IP 25651854003903 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาตรี 2565 มคอ. 2 สภา ม. อนุมัติ สป.อว. ก.ค.ศ. ก.พ. 2570
103 คณะพุทธศาสตร์ 25381851100817_2111_IP 25651854001721 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ปริญญาตรี 2565 มคอ. 2 สภา ม. อนุมัติ สป.อว. ก.ค.ศ. ก.พ. 2570
104 วส.สุราษฎร์ธานี 25381851100817_2131_IP 25651854003644 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ปริญญาตรี 2565 มคอ. 2 สภา ม. อนุมัติ สป.อว. ก.ค.ศ. ก.พ. 2570
105 คณะพุทธศาสตร์ 25601854000937_2062_IP 25601854000937 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ปริญญาตรี 2565 มคอ. 2 สภา ม. อนุมัติ สป.อว. ก.ค.ศ. ก.พ. 2570
ชื่อส่วนงาน รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตาม รหัสหลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ ปี พ.ศ. ครบรอบปรับปรุง
Close