ข้อมูลหลักสูตร 2565 – 2569

ข้อมูลหลักสูตร 2565 – 2569

wdt_ID ปีรอบปรับปรุง ชื่อส่วนงาน รหัสหลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ ปี พ.ศ. มคอ ๒ วันที่สภา ม. อนุมัติ สป.อว. ก.ค.ศ. ก.พ. ครบรอบปรับปรุง
12 บัณฑิตวิทยาลัย 25581851101967 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา ปริญญาเอก 2558 มคอ ๒
13 บัณฑิตวิทยาลัย 25501851110621_2103_IP หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ ปริญญาโท 2560 มคอ ๒ วันที่สภา ม. อนุมัติ
14 บัณฑิตวิทยาลัย 25461851102212 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาโท 2563 มคอ ๒ วันที่สภา ม. อนุมัติ
15 บัณฑิตวิทยาลัย 25551851102278 หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา ปริญญาโท 2560 มคอ ๒
16 บัณฑิตวิทยาลัย 25461851102201 หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาโท 2560 มคอ ๒ วันที่สภา ม. อนุมัติ
17 คณะครุศาสตร์ 25541851102176 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ปริญญาเอก 2562 มคอ ๒ วันที่สภา ม. อนุมัติ
18 คณะครุศาสตร์ T20192145106654 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ปริญญาเอก 2562 มคอ ๒ วันที่สภา ม. อนุมัติ
20 คณะพุทธศาสตร์ T25612132603820 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ปริญญาเอก 2561 มคอ ๒ วันที่สภา ม. อนุมัติ
21 คณะพุทธศาสตร์ T20182134115893 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา ปริญญาเอก 2561 มคอ ๒ วันที่สภา ม. อนุมัติ
22 คณะพุทธศาสตร์ 25561851104564_2111_IP หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา ปริญญาโท 2561 มคอ ๒ วันที่สภา ม. อนุมัติ
ปีรอบปรับปรุง ชื่อส่วนงาน รหัสหลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ ปี พ.ศ. ครบรอบปรับปรุง
Close