ระเบียบ

ระเบียบ

wdt_ID ประเภท ปี ชื่อ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบ 2561 ว่าด้วยกองทุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
2 ระเบียบ 2557 ว่าด้วยกองทุนพระไตรปิฎก พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
3 ระเบียบ 2557 ว่าด้วยกองทุนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
4 ระเบียบ 2559 ว่าด้วยกองทุนพระสอนศีลธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด
5 ระเบียบ 2560 ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
6 ระเบียบ 2548 ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ดาวน์โหลด
7 ระเบียบ 2560 ว่าด้วยกองทุนหอพักนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
8 ระเบียบ 2562 ว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
9 ระเบียบ 2552 ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ดาวน์โหลด
10 ระเบียบ 2557 ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์ อัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
ประเภท ปี ชื่อ
Close