ข้อมูลหลักสูตร 2560-2564

ข้อมูลหลักสูตร 2560–2564

wdt_ID ชื่อส่วนงาน รหัสหลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ ปี พ.ศ. มคอ. 2 สภา ม. อนุมัติ สป.อว. ก.ค.ศ. ก.พ.
9 บัณฑิตวิทยาลัย 25511851110521 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาเอก 2560 มคอ. 2 สภา ม. อนุมัติ สป.อว. ก.ค.ศ. ก.พ.
11 บัณฑิตวิทยาลัย 25501851112048 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาเอก 2560 มคอ. 2 สภา ม. อนุมัติ สป.อว.
12 บัณฑิตวิทยาลัย 25581851101967 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา ปริญญาเอก 2563 มคอ. 2 สภา ม. อนุมัติ สป.อว. ก.ค.ศ. ก.พ.
13 บัณฑิตวิทยาลัย 25501851110621 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ปริญญาโท 2564 มคอ. 2 สภา ม. อนุมัติ
14 บัณฑิตวิทยาลัย 25461851102212 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาโท 2560 มคอ. 2 สภา ม. อนุมัติ สป.อว. ก.ค.ศ.
15 บัณฑิตวิทยาลัย 25551851102278 หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา ปริญญาโท 2560 มคอ. 2 สภา ม. อนุมัติ สป.อว. ก.ค.ศ. ก.พ.
16 บัณฑิตวิทยาลัย 25461851102201 หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาโท 2560 มคอ. 2 สภา ม. อนุมัติ สป.อว. ก.ค.ศ. ก.พ.
17 คณะครุศาสตร์ 25541851102176 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ปริญญาเอก 2562 มคอ. 2 สป.อว. ก.พ.
18 คณะครุศาสตร์ 25621858000675 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ปริญญาเอก 2562 มคอ. 2 สป.อว. ก.ค.ศ. ก.พ.
19 คณะครุศาสตร์ 25491851100167 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ปริญญาโท 2562 มคอ. 2 สป.อว. ก.ค.ศ. ก.พ.
ชื่อส่วนงาน รหัสหลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ ปี พ.ศ. สภา ม. อนุมัติ
Close