ข้อมูลหลักสูตร 2560 – 2565

ข้อมูลหลักสูตร 2560 – 2564

wdt_ID ชื่อส่วนงาน รหัสหลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ ปี พ.ศ. มคอ ๒ สป.อว. ก.ค.ศ. ก.พ.
9 บัณฑิตวิทยาลัย 25511851110521 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาเอก 2560 มคอ ๒
11 บัณฑิตวิทยาลัย 25501851112048 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาเอก 2563 มคอ ๒
12 บัณฑิตวิทยาลัย 25581851101967 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา ปริญญาเอก 2558 มคอ ๒
13 บัณฑิตวิทยาลัย 25501851110621_2103_IP หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ปริญญาโท 2564 มคอ ๒
14 บัณฑิตวิทยาลัย 25461851102212 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาโท 2563 มคอ ๒
15 บัณฑิตวิทยาลัย 25551851102278 หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา ปริญญาโท 2560 มคอ ๒
16 บัณฑิตวิทยาลัย 25461851102201 หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาโท 2560 มคอ ๒
17 คณะครุศาสตร์ 25541851102176 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ปริญญาเอก 2562 มคอ ๒
18 คณะครุศาสตร์ 25621858000675 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ปริญญาเอก 2562 มคอ ๒
19 คณะครุศาสตร์ 25491851100167 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ปริญญาโท 2562 มคอ ๒
ชื่อส่วนงาน รหัสหลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ ปี พ.ศ.
Close