ติดต่อ

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕
สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๒  โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓
อีเมล academicdivision@mcu.ac.th

Close