อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร (คลิ๊กและกดปุ่มลูกศรเพื่อดูเมนูที่ซ่อนอยู่)

สังกัดส่วนงาน (ส่วนงานที่เสนอ) wdt_ID รหัสหลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ ปี พ.ศ. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะสังคมศาสตร์ 1 25581851103071 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต/สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปริญญาเอก 2563 ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ดร.วิวัฒน์ หามนตรี
พระสุธีรัตนบัณฑิต
ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ดร.วิวัฒน์ หามนตรี
พระสุธีรัตนบัณฑิต
ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์
ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล
ดร.สร้อยบุญ ทรายทอง
สังกัดส่วนงาน (ส่วนงานที่เสนอ) รหัสหลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ ปี พ.ศ. อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Close