ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

wdt_ID สภา ม. อนุมัติครั้งที่ เรื่อง ดาวน์โหลด (สมอ.08)
1 5/2566 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร พธ.บ.(ศาสนาและปรัชญา) ฉบับปี พ.ศ. 2565 คณะพุทธศาสตร์ ดาวน์โหลด (สมอ.08)
2 5/2566 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ฉบับปี พ.ศ. 2565 วส.หนองคาย ดาวน์โหลด (สมอ.08)
3 5/2566 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ฉบับปี พ.ศ. 2565 วส.บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ดาวน์โหลด (สมอ.08)
4 5/2566 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ฉบับปี พ.ศ. 2565 วส.ราชบุรี ดาวน์โหลด (สมอ.08)
5 5/2566 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ฉบับปี พ.ศ. 2565 วส.กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ดาวน์โหลด (สมอ.08)
6 5/2566 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ฉบับปี พ.ศ. 2565 วส.บุรีรัมย์ ดาวน์โหลด (สมอ.08)
7 5/2566 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ฉบับปี พ.ศ. 2565 นวบ.วัดหงษ์ประดิษฐาราม จ.สงขลา ดาวน์โหลด (สมอ.08)
8 5/2566 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ร.บ. ฉบับปี พ.ศ. 2564 คณะสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด (สมอ.08)
9 5/2566 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ) ฉบับปี พ.ศ. 2564 วส.สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลด (สมอ.08)
10 5/2566 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ร.บ. ฉบับปี พ.ศ. 2564 วส.ศรีสะเกษ ดาวน์โหลด (สมอ.08)
สภา ม. อนุมัติครั้งที่ เรื่อง
Close