ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

๑) ปณิธาน
          มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และพัฒนากองวิชาการให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

๒) วิสัยทัศน์
          กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนงานกลางที่สร้างมาตรฐาน และความสมนัยทางวิชาการเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

๓) พันธกิจ
          (๑) พัฒนาและส่งเสริมการแต่งตำราและผลงานทางวิชาการ
          (๒) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำและพัฒนาหลักสูตร
          (๓) พัฒนาการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
          (๔) ตรวจชำระ ปริวรรต แปลและจัดพิมพ์คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

Close