อาจารย์พิเศษ

อาจารย์พิเศษ

wdt_ID ปี สังกัด ชื่อ/นามสกุล/ฉายา คำสั่ง มติสภาวิชาการ คุณวุฒฺทางโลก/ระดับ/สาขาวิชา คุณวุฒิทางธรรม วิชาที่สอน ผลงานทางวิชาการ ประวัติส่วนตัว สำเนาหลักฐาน
1 2564 คณะสังคมศาสตร์ พันตำรวจเอกภูษิต วิเศษคามินทร์ คำสั่ง 1/2564 น.บ.
รป.ม.
ปร.ดร.
402 312 การบริหารองค์กรภาครัฐ ๑. การธำรงรักษาบุคลากร
๒. วัฒนธรรมแห่งปราชญ์และปัญญา
ประวัติส่วนตัว
2 2564 คณะสังคมศาสตร์ พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ คำสั่ง 2/2564 พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ
พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ)
น.ธ.เอก 403410 ภาวะผู้นำทางการจัดการเชิงพุทธ ประวัติส่วนตัว สำเนาหลักฐาน
3 2564 คณะสังคมศาสตร์ พระครูวิมลสุวรรณกร คำสั่ง 2/2564 พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
น.บ.
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ)
ป.ธ.3
น.ธ.เอก
403 305 การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา 1. บทความทางวิชาการ Organization Manageement for Learning Organization in the Cognitive Constructivism Based
2. บทความทางวิชาการ The Technology Center Model For Educational Administration of Mahachulalongkornrajavid yalaya University
ประวัติส่วนตัว สำเนาหลักฐาน
4 2564 คณะสังคมศาสตร์ พระเอกลักษณ์ อชิโต คำสั่ง 2/2564 พธ.บ. (รัฐศาสตร์)
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ)
พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ)
403 307 การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 1. บทความ : บทบาทพระสงฆ์กับงานสาธารณสงเคราะห์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 : กรณีศึกษาบทบาทของหลวงพ่อแดง นนฺทิโย วัดอินทราราม จ.สมุทรสงคราม "วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์" ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม- กันยายน 2563
2. "ผี" ท้องถิ่นกับการทำให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดทางศาสนาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชม : กรณีศึกษาวัดเจดีย์ (ไอ้ไข้) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช "วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์" ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)
ประวัติส่วนตัว สำเนาหลักฐาน
5 2564 คณะสังคมศาสตร์ นายกอปรลาภ อภัยภักดิ์ คำสั่ง 3/2564 น.บ.
น.ม.
- 401 429 กฎหมายลักษณะพยาน บทความทางวิชาการ
1. บรรยายองค์กรแห่งความสุข : คนเบิกบาน งานสำเร็จ, "วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์" , ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563), หน้า 311-327.
ประวัติส่วนตัว
6 2564 วส.นครลำปาง นางจิระประภา คำราช คำสั่ง 3/2564 ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
- 000 104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน งานวิจัย
1. กลไกการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนของศูนย์ปิ๊กมาดี บ้านทุ่งหก 2563
2. การเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ำพริกลาบ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำพริกลาบบ้านน้ำจำ 2563
บทความทางวิชาการ
1. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้สูงอายุเกษตรกร โดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขตเทศบาลน้ำโจ้ จังหวัดลำปาง 2563
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการเงินและการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 2563
ประวัติส่วนตัว
7 2564 วส.นครลำปาง นายนที ธรรมขันธา คำสั่ง 3/2564 ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) ป.ธ.9 000 146 แต่งแปลบาลี - ประวัติส่วนตัว
8 2563 คณะพุทธศาสตร์ ดร.รมิดา จูพัฒนกุล คำสั่ง 1/2563 บธ.บ. (การตลาดระหว่างประเทศ)
MB.A. (Master of Business Administraion)
พธ.ด. (ปรัชญา)
- Primative Religion -
9 2563 คณะพุทธศาสตร์ ดร.สันทยา ประภารัตน์ คำสั่ง 1/2563 น.บ.
พธ.ม. (พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
- สัมมนาพระพุทธศาสนา -
10 2563 คณะพุทธศาสตร์ ดร.นาฏนภางค์ โพธิ์ไพจิตร์ คำสั่ง 1/2563 ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
พธ.ม. (พุทธจิตวิทยา)
Ph.D. (Buddhist Studies)
- Religion and Women's Status -
ปี สังกัด ชื่อ/นามสกุล/ฉายา มติสภาวิชาการ คุณวุฒฺทางโลก/ระดับ/สาขาวิชา คุณวุฒิทางธรรม วิชาที่สอน ผลงานทางวิชาการ
Close