สารสนเทศ

ปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ

Honorary

ปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ

wdt_ID ที่ ระดับ ปี ชื่อ ที่อยู่ สาขาวิชา
1 1 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2522 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) วัดราชบพิธ กทม. พุทธศาสตร์
2 2 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2522 สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ปุณฺณกมหาเถร) วัดจักรวรรดิราชาวาส กทม. ครุศาสตร์
3 3 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2522 พระพิมลธรรม (อาสภมหาเถร) วัดมหาธาตุ กทม. มนุษยศาสตร์
4 4 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2522 พระเทพวิสุทธิเมธี (อินฺทปญฺญเถร) วัดบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี พุทธศาสตร์
5 5 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2523 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (จนฺทสิริมหาเถร) วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. พุทธศาสตร์
6 6 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2523 พระราชนันทมุนี (ปญฺญานนฺทเถร) วัดชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี ครุศาสตร์
7 7 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2525 พระพรหมคุณาภรณ์ (อุปเสณเถร) วัดสระเกศ กทม. พุทธศาสตร์
8 8 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2525 พระธรรมโกศาจารย์ (อนุจารีเถร) วัดราษฎร์บำรุง ชลบุรี ครุศาสตร์
9 9 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2526 พระธรรมญาณมุนี (กิตฺตินนฺทเถร) วัดกวิศราราม ลพบุรี ครุศาสตร์
10 10 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2526 พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดพระพิเรนทร์ กทม. พุทธศาสตร์
ที่ ระดับ ปี ชื่อ ที่อยู่ สาขาวิชา
Close