แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

wdt_ID ประเภท ชื่อ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์ม ST01-แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ ดาวน์โหลด
2 แบบฟอร์ม ST02-แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ดาวน์โหลด
3 แบบฟอร์ม ST03-แบบฟอร์มเช็คลิสเอกสารประกอบแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ดาวน์โหลด
4 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินงาน MOU ดาวน์โหลด
5 แบบฟอร์ม กพอ.๐๓ แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด
ประเภท ชื่อ
Close