ข้อมูลหลักสูตร 2542–2554

ข้อมูลหลักสูตร 2542–2554

wdt_ID ปีรอบปรับปรุง ชื่อส่วนงาน รหัสหลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ ปี พ.ศ. มคอ. 2 สภา ม. อนุมัติ สกอ. ก.ค.ศ. ก.พ. ครบรอบปรับปรุง
88 หลักสูตรปี 2550-2554 บัณฑิตวิทยาลัย 25511851110521 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาเอก 2551 สกอ. ก.ค.ศ. ก.พ. 2556
89 หลักสูตรปี 2550-2554 บัณฑิตวิทยาลัย 25501851112059 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก 2550 สกอ. ก.ค.ศ. ก.พ. 2555
90 หลักสูตรปี 2550-2554 บัณฑิตวิทยาลัย 25501851112048 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาเอก 2550 สกอ. ก.ค.ศ. ก.พ. 2555
91 หลักสูตรปี 2550-2554 บัณฑิตวิทยาลัย 25461851102201 หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาโท 2548 ก.ค.ศ. ก.พ. 2553
92 หลักสูตรก่อนปี 2550 บัณฑิตวิทยาลัย 25461851102212 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาโท 2548 สกอ. ก.ค.ศ. ก.พ. 2553
93 หลักสูตรก่อนปี 2550 บัณฑิตวิทยาลัย 25501851110621 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ ปริญญาโท 2548 สกอ. ก.ค.ศ. ก.พ. 2553
94 หลักสูตรก่อนปี 2550 บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามหายานศึกษา ปริญญาโท 2548 สกอ. ก.ค.ศ. ก.พ. 2553
95 หลักสูตรก่อนปี 2550 บัณฑิตวิทยาลัย 25481851110123 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ปริญญาโท 2548 สกอ. ก.ค.ศ. ก.พ. 2553
96 หลักสูตรก่อนปี 2550 บัณฑิตวิทยาลัย 25471851104169 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ปริญญาโท 2548 สกอ. ก.ค.ศ. ก.พ. 2553
97 หลักสูตรปี 2550-2554 บัณฑิตวิทยาลัย 25511851110532 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 2551 สกอ. ก.ค.ศ. 2556
ปีรอบปรับปรุง ชื่อส่วนงาน รหัสหลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ ปี พ.ศ. ครบรอบปรับปรุง
Close