เกี่ยวกับหลักสูตร

เกี่ยวกับหลักสูตร

wdt_ID ประเภท ชื่อ ดาวน์โหลด
1 เกี่ยวกับหลักสูตร รายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
2 เกี่ยวกับหลักสูตร รายละเอียดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
3 เกี่ยวกับหลักสูตร แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ (ฉบับปรับปรุง) ดาวน์โหลด
4 เกี่ยวกับหลักสูตร คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ดาวน์โหลด
5 เกี่ยวกับหลักสูตร แบบฟอร์มประวัติและผลงานอาจารย์ประจำหลักสูตร-word ดาวน์โหลด
7 เกี่ยวกับหลักสูตร แบบฟอร์มประวัติและผลงานอาจารย์ประจำหลักสูตร-pdf ดาวน์โหลด
9 เกี่ยวกับหลักสูตร ตัวอย่าง สมอ.๐๘ ปรับรายวิชาหมวดทั่วไป ดาวน์โหลด
10 เกี่ยวกับหลักสูตร แบบฟอร์ม สมอ.08 ป.ตรี (4 ปี) คณะครุ-word ดาวน์โหลด
11 เกี่ยวกับหลักสูตร แบบฟอร์ม สมอ.08 ป.ตรี (4 ปี) คณะครุ-pdf ดาวน์โหลด
12 เกี่ยวกับหลักสูตร แบบฟอร์ม สมอ.08 ป.ตรี (5 ปี) คณะครุ-word ดาวน์โหลด
ประเภท ชื่อ
Close