ประกาศสภาวิชาการ

ประกาศสภาวิชาการ

wdt_ID เรื่อง สภาวิชาการครั้งที่ ดาวน์โหลด
1 ข้อปฏิบัติในการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ 4/2566 ดาวน์โหลด
2 ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ 2/2566 ดาวน์โหลด
3 อนุมัติจัดทำวารสารภาวะผู้นำและนวัตกรรมสังคม 4/2566 ดาวน์โหลด
4 อนุมัติจัดทำวารสาร มจร ทวารวดีปริทรรศน์ 4/2566 ดาวน์โหลด
5 ชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๖ 7/2566 ดาวน์โหลด
6 ชื่อตำแหน่งบุคลากรภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๖ 7/2566 ดาวน์โหลด
7 อนุมัติจัดทำวารสาร มจร สุพรรณบุรีปริทรรศน์ 8/2565 ดาวน์โหลด
8 อนุมัติจัดทำวารสารวิชาการสังคมศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 10/2565 ดาวน์โหลด
9 อนุมัติจัดทำวารสารพระธรรมทูต 12/2565 ดาวน์โหลด
10 อนุมัติจัดทำวารสารภาษาปริทัศน์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 8/2566 ดาวน์โหลด
เรื่อง สภาวิชาการครั้งที่
Close