ประกาศสภาวิชาการ

ประกาศสภาวิชาการ

wdt_ID เรื่อง สภาวิชาการครั้งที่ ดาวน์โหลด
1 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ 4/2566 ดาวน์โหลด
2 เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ 2566 2/2566 ดาวน์โหลด
3 เรื่อง อนุมัติจัดทำวารสารภาวะผู้นำและนวัตกรรมสังคม 4/2566 ดาวน์โหลด
4 เรื่อง อนุมัติจัดทำวารสาร มจร ทวารวดีปริทรรศน์ 4/2566 ดาวน์โหลด
5 เรื่อง ชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๖ 7/2566 ดาวน์โหลด
6 เรื่อง ชื่อตำแหน่งบุคลากรภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๖ 7/2566 ดาวน์โหลด
เรื่อง สภาวิชาการครั้งที่
Close