บันทึกข้อตกลง(MOU)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

ปี wdt_ID สภาวิชาการครั้งที่ สถานะ ส่วนงาน ชื่อ MOU ประเทศ ประเภท ระดับ ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด File MOU ผลดำเนินการ
2563 8 2563 ดำเนินการอยู่ กองกิจการพิเศษ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
ด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรม
ไทย ภายในประเทศ ระดับส่วนงาน 3 ปี 18/02/2563 18/02/2566 File MOU
2563 9 2563 ดำเนินการอยู่ กองกิจการพิเศษ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
ภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ไทย ภายในประเทศ ระดับส่วนงาน ไม่ระบุ 04/08/2563 - File MOU
2564 10 1/2564 กำลังติดตาม วส.พุทธชินราช บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์ พุทธชินราช
กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไทย ภายในประเทศ ระดับส่วนงาน
2564 11 1/2564 กำลังติดตาม วข.นครสวรรค์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
ระหว่างวิทยาเขตนครสวรรค์ มหา
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กับ OVERSEAS MANAGEMENT
COMPANY TRUST (B.V.I) LTD.
ไทย ภายในประเทศ ระดับส่วนงาน
2564 12 2/2564 กำลังติดตาม กองกิจการพิเศษ, สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
ระหว่าง กรมราชทัณฑ์กับมหาวิทยา
ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ไทย ภายในประเทศ ระดับสถาบัน File MOU
2564 13 2/2564 กำลังติดตาม วส.ศรีสะเกษ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
กับศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัด
ศรีสะเกษ
ไทย ภายในประเทศ ระดับส่วนงาน
2564 14 2/2564 กำลังติดตาม วส.ศรีสะเกษ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
กับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ไทย ภายในประเทศ ระดับส่วนงาน
2564 15 2/2564 กำลังติดตาม วส.ศรีสะเกษ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
กับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา เขต ๙
ไทย ภายในประเทศ ระดับส่วนงาน 5 ปี 2564 2569 File MOU ผลดำเนินการ
2564 16 2/2564 กำลังติดตาม วส.ศรีสะเกษ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
กับสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน
อำเภอเมืองจันทร์
ไทย ภายในประเทศ ระดับส่วนงาน
2564 17 2/2564 กำลังติดตาม วส.พิจิตร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
ไทย ภายในประเทศ ระดับส่วนงาน 3 ปี 11/10/2564 11/10/2567 File MOU
ปี สภาวิชาการครั้งที่ สถานะ ส่วนงาน ชื่อ MOU ประเทศ ประเภท ระดับ ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด
Close