ประกาศกระทรวง

ประกาศกระทรวง

wdt_ID ประเภท ปี ชื่อ ดาวน์โหลด
1 ประกาศกระทรวง 2556 International Standard Classification of education (ISCED-F 2013) ดาวน์โหลด
2 2560 ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้ง ผศ รศ ศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
3 2561 ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
4 ประกาศกระทรวง 2552 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดาวน์โหลด
5 ประกาศกระทรวง 2564 การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
6 ประกาศกระทรวง 2560 การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
7 ประกาศกระทรวง 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด
8 ประกาศกระทรวง 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด
9 2560 แก้คำผิด ประกาศ ก.พ.อ. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องเกณฑ์การพิจารณาตำแหน่ง ผศ รศ ศ พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
10 ประกาศกระทรวง 2558 แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด
ประเภท ปี ชื่อ
Close