เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ

เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ

wdt_ID ประเภท ชื่อ ดาวน์โหลด
1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด
2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มศึกษาศาสตร์ ดาวน์โหลด
3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มนิติศาสตร์ ดาวน์โหลด
4 ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ผศ รศ ศ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
5 ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
6 ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ รศ ศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
7 ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ รศ ศ พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
8 แนวปฏิบัติ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด
9 ประกาศ มจร, ข้อมูลประกอบ รวมประกาศและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
10 แนวปฏิบัติ จริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์ ดาวน์โหลด
ประเภท ชื่อ
Close