พ.ร.บ.

พรบ.

wdt_ID ประเภท ปี ชื่อ ดาวน์โหลด
1 พ.ร.บ. 2527 กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษาพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๒๗ ดาวน์โหลด
2 พ.ร.บ. 2540 กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษาพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐ ดาวน์โหลด
3 พ.ร.บ. 2540 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ ดาวน์โหลด
ประเภท ปี ชื่อ
Close