สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๐

 

เลข isbn
ภาษา ไทย-อังกฤษ
พิมพ์ปี ๒๕๖๐
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๖,๐๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๔๙๒
ขนาด ๘ หน้ายก
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ คณะกรมการการกลั่นกรองบทความทางวิชาการ
บรรณาธิการ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.  พระมหาธิิติ อนุภทฺโท  นายสุชญา ศิริธัญภร
ตรวจพิสูจน์อักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์  ประจำปี ๒๕๖๐
อภินันทนาการภาพ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : หนังสือสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต  ประจำปี ๒๕๖๐ เล่มนี้  จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๐

ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาเป็นองค์ประธาน

มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๔ ภาค คือ ๑. ภาคภาษาไทย มี ๒ ตอน คือ ตอน ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา จำนวน ๑๘ บทความ ตอน ๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑๑ บทความ (๒) ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ บทความ รวมบทความทั้งสิ้น ๓๑ บทความ ซึ่งเนื้อหาทั้ง ๒ ภาคดังกล่าวนั้น เป็นบทความทางวิชาการและบทความวิจัย ของท่านผู้บริหาร ราชบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย แต่ละบทความผ่านการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ละบทความ จำนวน ๒ ท่าน (๓) ภาคนิสิตปฏิบัติศาสนกิจกับจิตอาสาพัฒนาช่วยสังคม กล่าวถึงประสบการณ์การปฏิบัติศาสนกิจ อันเป็นสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๒ ที่ออกไปปฏิบัติศาสนกิจในสถานที่ต่างๆ ทั้ง ๔ ภาค ซึ่งได้สะท้อนสภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะและโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (๔) ภาคผนวก กล่าวถึงคณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์และผู้อุปถัมภ์งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

หมายเหตุ เนื่องในโอกาสงานพิธีประสาทปริญญา   ประจำปี ๒๕๖๐

ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

Attachments

Close