สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๗

 

เลข isbn
ภาษา ไทย
พิมพ์ปี ๒๕๕๗
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๖๕๘
ขนาด ๘ หน้ายก
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ คณะกรรมการกลั่นกรองบทความทางวิชาการ
ตรวจพิสูจน์อักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์  ประจำปี ๒๕๕๗
ภาพประกอบ เอื้อเฟื้อภาพโดย กองกิจการนิสิต มจร
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : หนังสือสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต  ประจำปี ๒๕๕๗ นี้  จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๗

มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๒ ภาค คือ   ตอน ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา จำนวน ๒๕ บทความ ตอน ๒ พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑๔ บทความ รวม ๓๙ บทความ  ซึ่งในจำนวนบทความนี้ มีส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจกับจิตอาสาพัฒนาช่วยสังคม กล่าวถึงประสบการณ์การปฏิบัติศาสนกิจ อันเป็นสรุปการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๕๙ ที่ออกไปปฏิบัติศาสนกิจในสถานที่ต่างๆ ทั้ง ๔ ภาค ซึ่งได้สะท้อนสภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะและโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ไว้อย่างชัดเจน

หมายเหตุ เนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๗

ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗

 

 

Attachments

Close