หนังสือวิชาการ

หนังสือ “ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

 

เลข isbn
ภาษา ไทย
พิมพ์ปี ๑ กันยายน  ๒๕๕๘
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๓๙๔
เนื้อหา ภาพสีประกอบทั้งเล่ม
ขนาด ๘ หน้ายก
ที่ปรึกษา พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
จัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.                           พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.

พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ                      พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร.                 พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร                            พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.

พระทิพย์ สิริธมฺโม                                     พระครูวินัยธรสุกรี สุจิตฺโต

พระครูพิศาลสรวุฒิ                                   พระมหาสันติ ธีรภทฺโท,ดร.

พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ                     พระมหาทองคำ ฐิตเปโม

พระวินัยธรอเนก เตชวโร                            พระวิฑูรย์ ฐานงฺกโร

พระมหาสมพงษ์ คุณากโร                           พระมหาราชัน จิตฺตปาโล

พระปลัดสมชาย ปโยโค                             ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา

Mr.Robin Phillip Moore                          อาจารย์พิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย

นายสมหมาย สุภาษิต                                ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์

ดร.อุทัย สติมั่น                                         พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.

พระมหาธิติ อนุภทฺโท                                นายสุชญา ศิริธัญภร

นางสาวอรวรรณ โตปฐมวงศ์

คณะทำงาน พระมหาเอกลักษณ์ จิตฺตเทโว                    นายอักษราวิชญ์ โฉมศรี

นายสุภฐาน สุดาจันทร์                           นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ

บรรณาธิการ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.             พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.
ตรวจพิสูจน์อักษร คณะกรรมการจัดทำประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เอื้อเฟื้อภาพประกอบ กองกิจการนิสิต กองสื่อสารองค์กร ส่วนงานทุกวิทยาเขต ทุกวิทยาลัยสงฆ์

สำนักทะเบียนและวัดผล สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานประกันคุณภาพ

กองแผนงาน คุณสมหมาย สุภาษิต หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

นายวรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา คุณเสนาะ-คุณบุญเรือน เฑียรทอง

จัดพิมพ์โดย สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพ์ที่ บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จำกัด
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : หนังสือ ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา พร้อมภาพประกอบ  มี ๘ ตอน คือ (๑) ประวัติและ

พัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒) การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๓) พัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(๔) พันธกิจมหาวิทยาลัย ส่วนกลาง (๕) พันธกิจมหาวิทยาลัย ส่วนภูมิภาค (๖) พันธกิจ

สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๗) มหาวิทยาลัยกับการบูรณาการ

พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคม (๘) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยในอนาคต เน้นการนำเสนอเนื้อหาสาระช่วงระยะ พรบ. ๒๕๔๐-๒๕๕๘ ทั้ง

พัฒนาการด้านอาคารสถานที่ และพัฒนาการด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ

หมายเหตุ นำเสนอเนื้อหาสาระช่วงระยะ พรบ. ๒๕๔๐-๒๕๕๘ ทั้งพัฒนาการด้านอาคารสถานที่ และพัฒนาการด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
Close