ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบหมายงานให้รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นัดประชุมเจ้าหน้าที่กองวิชาการ เพื่อชี้แจงผลงานที่ผ่านมา และได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้เสนอแนะ ติชม ผลงานการบริหารในฐานะรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการที่ผ่านมา และได้มอบหมายภาระงานให้กับรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ รูปใหม่ คือ พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส (ป.ธ.๙,พธ.ม.) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ รับภาระหน้าที่ในการบริหารงานกองวิชาการต่อไป

Close