สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๓

เลข isbn
ภาษา ไทย-อังกฤษ
พิมพ์ปี ๒๕๖๓
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๕๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๓๒๐
ขนาด ๘ หน้ายก
ที่ปรึกษา พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.                     พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.

พระเทพเวที, รศ.ดร.                         พระโสภณวชิราภรณ์

พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.                พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร.

คณะจัดทำ คณะบรรณาธิการคำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

๑.   พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.                   ประธานบรรณาธิการ

๒.   พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.        บรรณาธิการ

๓.   รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม                    บรรณาธิการ

๔.   รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง                       บรรณาธิการ

๕.   รศ.ดร.สุเทพ  พรมเลิศ                       บรรณาธิการ

๖.   ผศ.ดร.สานุ  มหัทธนาดุลย์                 บรรณาธิการ

๗.   นายสินชัย  วงษ์จำนงค์                     บรรณาธิการ

๘.   นายสุภฐาน สุดาจันทร์                      บรรณาธิการ

๙.   นายเอกลักษณ์   เทพวิจิตร                 บรรณาธิการ

๑๐. นายสุชญา ศิริธัญภร                         บรรณาธิการและเลขานุการ

๑๑. พระมหาขวัญชัย  ปุตฺตวิเสโส               บรรณาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ

ตรวจพิสูจน์อักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์  ประจำปี ๒๕๖๓
จัดรูปเล่ม นายวรพันธ์ุ  แย้มหงษ์ปภา
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : หนังสือประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๓  ของผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ เล่มนี้  จัดพิมพ์ขึ้น เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งในปีนี้ มีผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๕๑ รูป/คน โดยมีพระมหาเถระ และคฤหัสถ์ชาวต่างประเทศ ที่ได้รับปริญญาดังกล่าว จำนวน ๑๐ ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน จีนไทเป กัมพูชา ญี่ปุ่น เมียนมา เกาหลีใต้ มาเลเซีย  เวียดนาม อินเดีย สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๗ รูป/คน และผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ จำนวน ๕๙ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑๗ รูป/คน ในหนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหากล่าวประกาศสดุดีประวัติโดยย่อ และผลงานเด่น พร้อมรูปภาพของผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ทั้ง ๒ ระดับ และเข็มเกียรติคุณ
หมายเหตุ งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๓

ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทรอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๙-๑๓  ธันวาคม ๒๕๖๓

 

Close