การประชุมสภาวิชาการภาพกิจกรรม

ประชุมสภาวิชาการ ประจำเดือนมิถุนายน 4 มิถุนายน 2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมสภาวิชาการ ประจำเดือนมิถุนายน ตามปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ ซึ่งเลื่อนมาจากวันประชุมตามปกติ เนื่องจากตรงกับวันพระและเป็นวันหยุดราชการด้วย และยังอยู่ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิด-19 จึงได้มีมติให้จัดประชุมในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อคณะกรรมการเข้าประชุมกันครบองค์ประชุมแล้ว อธิการบดีได้กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น เลขานุการสภาวิชาการได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เมื่อประชุมกันจนครบทุกวาระแล้ว ในช่วงท้ายได้มีการปรึกษากันเรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดของบุคลากร ทางมหาวิทยาลัยได้ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน เพื่อฉีดให้แก่บุคคลากรทุกคน ถ้าเป็นไปได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ จะได้ฉีดวัคซีนทุกคน ความก้าวหน้าเรื่องฉีดวัคซีนจะได้เสนอทางสื่อต่าง ๆ ต่อไป หลังจากนั้น อธิการบดีได้กล่าวขอบคุณกรรมการสภาวิชาการและได้กล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.

Close