สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือวิชาการ

มนุษย์กับสังคม ฉบับปรับปรุง (ฉบับสำเนา)

หนังสือ มนุษย์กับสังคม ฉบับปรับปรุง (ฉบับสำเนา)

ผู้เขียน คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมผลิต   ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
คณะบรรณาธิการ ผศ.ชลธิชา  จิรภัคพงค์, ผศ.มงคลกิตติ์  โวหารเสาวภาคย์
ภาษา ไทย
พิมพ์ปี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๔
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๑๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๒๓๔
เนื้อหา ขาว-ดำ
ขนาด ๘ หน้ายก
ศิลปะและรูปเล่ม นายสุชญา   ศิริธัญภร
ออกแบบปก นายพิจิตร พรมลี
ตรวจพิสูจน์อักษร  นายสุชญา   ศิริธัญภร                               พระมหาถาวร  ถาวรเมธี,ดร.

ดร.อรเนตร  บุนนาค                                 นางสาวสังเวียน ฟูเฟื่อง

เลข isbn 978-974-364-756-7
จัดทำโดย  กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จัดพิมพ์โดย กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ :  ตำรา “มนุษย์กับสังคม” เล่มนี้ ได้พัฒนาขึ้นตามโครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหารายวิชากลุ่มพระพุทธศาสนาและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยอาศัยส่วนงานสนับสนุนหลัก คือสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (๑) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาตำรารายวิชากลุ่มพุทธศาสนาและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ใช้สอนในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา (๒) เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ได้เสนอผลงานทางวิชาการ ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบ รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (๓) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับทั่วไปในประเทศและระดับสากล

มนุษย์กับสังคม (Man and Society)  รหัสวิชา ๐๐๐ ๑๐๑  เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔  หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) ที่กำหนดให้ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมแบบสันติวิธี ความเป็นพลเมือง และการสื่อสารทางสังคมยุค New Normal

มนุษย์กับสังคม เล่มนี้  คณะกรรมการจัดทำต้นฉบับรายวิชา “มนุษย์กับสังคม” (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งมาครั้งแรก จำนวน ๔ รูป/คน คือ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ.ดร.วิทยา ทองดี  ผศ.ชลธิชา  จิรภัคพงค์ ผศ.มงคลกิตติ์  โวหารเสาวภาคย์ และเมื่อ กองวิชาการ ได้จัดสัมมนา ระหว่างวันที่ ๗-๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ คือศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์  มาเป็นวิทยากร ให้ความแนะนำ และให้ความเห็น เมื่อได้ฟังผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว พิจารณาเห็นว่าควรปรับปรุงเนื้อหาและปรับเพิ่มจำนวนบท  ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำ  ดังนั้น คณะทำงานกองวิชาการ จึงได้ปรึกษาและหาแนวทางในการเขียนต้นฉบับให้มีความสมบูรณ์และควรเพิ่มจำนวนผู้เขียน  มอบหมายให้คณะกรรมการทั้ง ๔ รูป/คน ประสานงานคณาจารย์ที่เขียนบทไว้เดิม และให้เชิญอาจารย์เพิ่มเพื่อให้ช่วยกันเขียนตำรา “มนุษย์กับสังคม” ฉบับปรับปรุงให้มีเนื้อหาครบถ้วนและเสร็จทันเวลาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑ นี้

หมายเหตุ นำเสนอเนื้อหามนุษย์กับสังคม ฉบับปรับปรุง (ฉบับสำเนา) เป็นตำราที่นำมาใช้ก่อนเพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยได้มีตำราเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นฉบับที่ผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่ได้ให้คำแนะนำและปรับแก้ไข  ซึ่งฉบับที่ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะได้จัดพิมพ์เป็นตำราเรียนต่อไป

 

Attachments

Close