ข่าวประชาสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายจัดสัมมนาทางวิชาการและคณะกรรมการสูจิบัตรและสารนิพนธ์

วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาทางวิชาการและ
คณะกรรมการสูจิบัตรและสารนิพนธ์ได้ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อประชุมติดตามและมอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินการต่อไป

Close