สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสารสื่อสิ่งพิมพ์

สูจิบัตร ครบรอบวันสถาปนา มจร ๑๓๓ ปี

รวมเล่มสูจิบัตร133ปีมหาจุฬาฯ

เลข isbn
ภาษา ไทย
พิมพ์ปี กันยายน ๒๕๖๓
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๘๐
ขนาด ๑๖ หน้ายก
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา : พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.     พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.

พระเทพเวที, รศ.ดร.                     พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.

พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.            พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร.

พระโสภณวชิราภรณ์                     พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร.

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.    พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, ผศ.ดร.

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม                  รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี

บรรณาธิการ รศ.ดร. โกนิฏฐ์  ศรีทอง
ผู้ออกแบบปก นายพิิจิตร พรมลี
ผู้จัดรูปแบบ นายสมบูรณ์  เพ่งพิศ
ตรวจพิสูจน์อักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการ
อุปถัมภ์การจัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

โทร. ๐๓๕ ๒๔๘๐๐๐ ต่อ ๘๕๕๕-๘๕๕๙

โทรสาร ๐๓๕ ๒๔๘-๕๔๕

E-mail:mucu_press@outlook.co.th

รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า รัชกาลที่ ๕ ในฐานะองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงมีพระราชประสงค์จะทรงทำนุบำรุงพระปริยัติศาสนาให้วัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น พ.ศ.๒๔๓๐ โปรดเกล้าฯให้ย้ายการบอกพระปริยัติธรรมจากเก๋งหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพื่อเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและคฤหัสถ์ พร้อมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” นับเป็นครั้งแรก ที่มีการใช้คำว่า “วิทยาลัย” ในประเทศไทยเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๓๒ เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งไว้ที่วัดมหาธาตุยุวราช-รังสฤษฎิ์ ต่อมาวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๔๓๙ ได้พระราชทานเปลี่ยนนามมหาธาตุวิทยาลัย เป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไป คู่กับมหามกุฏราชวิทยาลัย ของพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศของสมเด็จพระบรมชนกนาถของพระองค์นั้น

 

ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐ รัฐบาลได้ออกกฎหมายรองรับสถานภาพของมหาวิทยาลัย จึงได้ชื่อเพิ่มมาเป็น “มหาวิทยาลัยหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีแล้ว ๖๕ รุ่น บัณฑิตระดับปริญญาโท ๓๐ รุ่น และบัณฑิตระดับปริญญาเอก ๑๖ รุ่น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นับแต่อุบัติมาในนามของมหาธาตุวิทยาลัย เป็นเวลาครบรอบ ๑๓๓ ปี ย่อมเป็นที่ชื่นชมโสมนัสเป็นล้นพ้นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นธรรมเนียมเมื่อถึงอภิลักขิตสมัยมหามงคลเช่นนี้ จะต้องมีการเฉลิมฉลองตามควรแก่ภาวะวิสัย ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ต่างมีมหากุศลจิตเป็นสมานฉันท์จัดงานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ” ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย และทำบุญอุทิศให้แก่อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย ตลอดถึงบุรพาจารย์ ผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัย เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า รัชกาลที่ ๕ และประกาศเกียรติคุณของบุรพาจารย์ ผู้มีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองสืบมา ในอภิลักขิตกาลอันเป็นอุดมมงคลนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่แห่งมหาวิทยาลัย ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ต่างเห็นร่วมกันเป็นสมานฉันท์ว่าให้มีการจัดกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ เช่น นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการ “๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ” เกี่ยวกับอรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง มหาจุฬาฯ กับการจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พิมพ์หนังสือ เพื่อเป็นอนุสรณ์ จำนวน ๒ เล่มคือ (๑) มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม (๒) สูจิบัตร และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย

หมายเหตุ เนื่องในงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๓ ปีมหาจุฬาฯมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๓

 

 

Attachments

Close