สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือวิชาการ

มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม

มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น

กลางทะเลแห่งคลื่นลม

ผู้แต่ง สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
เลข isbn 978-616-7053-32-5
ภาษา ไทย
พิมพ์ปี กันยายน ๒๕๖๓
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๒๙๘
ขนาด ๘ หน้ายก
ที่ปรึกษา พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.                  พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.

พระเทพเวที, รศ.ดร.                     พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.

พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.            พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร.

พระโสภณวชิราภรณ์                     พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร.

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.    พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, ผศ.ดร.

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม                  รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี

ผู้ออกแบบปก พระครูวินัยธร (ชัยยศ พุทฺธิวโร)
อุปถัมภ์การจัดพิมพ์ ผู้บริหาร บุคลากร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป
จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

โทร. ๐๓๕ ๒๔๘๐๐๐ ต่อ ๘๕๕๕-๘๕๕๙

โทรสาร ๐๓๕ ๒๔๘-๕๔๕

E-mail:mucu_press@outlook.co.th

รายละเอียด อนุโมทนา :  ท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีลิขิตแจ้งว่า คณะกรรมการจัดงาน ๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดงานวันครบรอบวันสถาปนา “๑๓๓ ปีมหาจุฬาฯ” ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อการนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะพิมพ์หนังสือ มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม เพื่อมอบเป็นธรรมบรรณาการ ในงานวันครบรอบวันสถาปนา “๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ” ดังกล่าว ผู้เขียนหนังสือนี้ขออนุโมทนากัลยาณฉันทะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วยความเต็มใจหนังสือ มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม นี้ ได้เขียนถวายเป็นสักการะ แด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อุปเสณมหาเถระ) อดีตเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในงานพระราชทานเพลิงศพ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ แม้จะมีเวลาเรียบเรียงประมาณ ๓ เดือนครึ่ง และรีบเร่งเขียน ก็ยังไม่สมบูรณ์ความตามที่ตั้งใจ หลังวาระสำคัญนั้นแล้ว ก็คิดจะหาโอกาสเขียนต่อเพิ่มเติม แต่ก็ขัดข้องเพราะงานหนังสือเร่งด่วนจวนตัวเฉพาะหน้าไม่ว่างเว้นตลอดมาได้แต่หวังว่าจะมีจังหวะเวลาให้ได้เขียนต่อ อย่างน้อยให้จบความของเรื่องราวเหตุการณ์ถึง พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงยังรอต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกิริยาแห่งธรรมทาน ในวาระสำคัญแห่งงานวันครบรอบวัน

สถาปนา “๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ” ประจำปี ๒๕๖๓ นี้ หวังว่าธรรมบรรณาการนี้ จะเป็นส่วนร่วมส่งเสริมเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และส่งเสริมกำลังใจให้กำลังปัญญาในการบำเพ็ญกิจนานาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ยืนนานสืบต่อไป

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

 

หมายเหตุ เนื่องในงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๓ ปีมหาจุฬาฯมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๓

 

 

Close