สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

ประกาศเกียรติคุณ 2564

 

เลข isbn
ภาษา ไทย-อังกฤษ
พิมพ์ปี ๒๕๖๔
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๕๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๓๕๐ หน้า
ขนาด ๘ หน้ายก
ที่ปรึกษา พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.                พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.

พระเทพเวที, รศ.ดร.                         พระโสภณวชิราภรณ์,ดร.

พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.                พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร.

คณะจัดทำ คณะบรรณาธิการคำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

๑.   พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.                   ประธานบรรณาธิการ

๒.   พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.         บรรณาธิการ

๓.   พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ                     บรรณาธิการ

๔.   รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม                    บรรณาธิการ

๕.   รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง                        บรรณาธิการ

๖.   รศ.ดร.สุเทพ  พรมเลิศ                       บรรณาธิการ

๗.   ผศ.ดร.สานุ  มหัทธนาดุลย์                  บรรณาธิการ

๘.   นายศิลป์ชัย  วงษ์จำนงค์                    บรรณาธิการ

๙.   นายเอกลักษณ์   เทพวิจิตร                  บรรณาธิการ

๑๐. พระมหาขวัญชัย  ปุตฺตวิเสโส                บรรณาธิการและเลขานุการ

๑๑. นายสุชญา ศิริธัญภร                         บรรณาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ

ตรวจพิสูจน์อักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์  ประจำปี ๒๕๖๔

๑. พระมหาถาวร  ถาวรเมธี, ดร.                     ๒.นายสุภฐาน สุดาจันทร์

จัดรูปเล่ม นายวรพันธ์ุ  แย้มหงษ์ปภา
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : หนังสือประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๔  ของผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ เล่มนี้  จัดพิมพ์ขึ้น เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งในปีนี้ มีผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๕๔ รูป/คน โดยมีพระมหาเถระ และคฤหัสถ์ชาวต่างประเทศ ที่ได้รับปริญญาดังกล่าว จำนวน ๑๑ ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ยูกันดา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สิงคโปร์ นอรเวย์

ผู้ที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๖ รูป/คน และผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ จำนวน ๕๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑๔ รูป/คน ในหนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหากล่าวประกาศสดุดีประวัติโดยย่อ และผลงานเด่น พร้อมรูปภาพของผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ทั้ง ๒ ระดับ และเข็มเกียรติคุณ

หมายเหตุ งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔

ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทรอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๘-๑๒  ธันวาคม ๒๕๖๔

 

Close