สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

ประกาศเกียรติคุณ2558

 

เลข isbn
ภาษา ไทย-อังกฤษ
พิมพ์ปี ๒๕๕๘
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๕๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๒๖๘ หน้า
ขนาด ๘ หน้ายก
ที่ปรึกษา พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.

พระราชวรเมธี, ดร.                        พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.

พระเมธีธรรมาจารย์                       พระโสภณวชิราภรณ์

คณะจัดทำ คณะบรรณาธิการคำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.               ประธานบรรณาธิการ

พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที               บรรณาธิการ

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม                 บรรณาธิการ

ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง                    บรรณาธิการ

ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง                       บรรณาธิการ

นายสุชญา ศิริธัญภร                     บรรณาธิการ

นายสนธิญาณ รักษาภักดี               บรรณาธิการ

นายสินชัย วงษ์จำนงค์                   บรรณาธิการ

นายอักษราวิชญ์ โฉมศรี                 บรรณาธิการและเลขานุการ

ตรวจพิสูจน์อักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์  ประจำปี ๒๕๕๘
จัดรูปเล่ม นายวรพันธ์ุ  แย้มหงษ์ปภา
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : หนังสือประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๕๘  ของผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ เล่มนี้  จัดพิมพ์ขึ้น เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งในปีนี้ มีผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๒๙ รูป/คน โดยมีพระมหาเถระ และคฤหัสถ์ชาวต่างประเทศ ที่ได้รับปริญญาดังกล่าว จำนวน ๙ ประเทศ คือ เมียนมา สิงคโปร์ มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย ศรีลังกา และจีน

ผู้ที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๑๖ รูป/คน และผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ จำนวน ๖๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๗ รูป/คน ในหนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหากล่าวประกาศสดุดีประวัติโดยย่อ และผลงานเด่น พร้อมรูปภาพของผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ทั้ง ๒ ระดับ และเข็มเกียรติคุณ

หมายเหตุ งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๘

ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทรอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Close