สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

ประกาศเกียรติคุณ

 

เลข isbn
ภาษา ไทย-อังกฤษ
พิมพ์ปี ๒๕๖๒
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๕๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๒๗๖ หน้า
ขนาด ๘ หน้ายก
ที่ปรึกษา พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.                 พระราชวรเมธี, รศ.ดร.

: พระราชวรมุนี, รศ.ดร.                 พระโสภณวชิราภรณ์

: พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.          พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร.

คณะจัดทำ คณะบรรณาธิการคำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

๑. พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.                ประธานบรรณาธิการ

๒. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.   บรรณาธิการ

๓. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม                   บรรณาธิการ

๔. รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง                     บรรณาธิการ

๕. รศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ                     บรรณาธิการ

๖. นายสินชัย วงษ์จำนงค์                    บรรณาธิการ

๗. นายสุภฐาน สุดาจันทร์                   บรรณาธิการ

๘. นายเอกลักษณ์ เทพวิจิตร                บรรณาธิการ

๙. ดร.อดุลย์ คนแรง                        บรรณาธิการ

๑๐. นายสุชญา ศิริธัญภร                  บรรณาธิการและเลขานุการ

๑๑. พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส         บรรณาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ

ตรวจพิสูจน์อักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์  ประจำปี ๒๕๖๒
จัดรูปเล่ม นายวรพันธ์ุ  แย้มหงษ์ปภา
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : หนังสือประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๒  ของผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ เล่มนี้  จัดพิมพ์ขึ้น เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งในปีนี้ มีผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๓๕ รูป/คน โดยมีพระมหาเถระ และคฤหัสถ์ชาวต่างประเทศ ที่ได้รับปริญญาดังกล่าว จำนวน ๗ ประเทศ คือ จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ เวียดนาม ศรีลังกา เมียนมา และอังกฤษ

ผู้ที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๗ รูป/คน และผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ จำนวน ๔๖ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๘ รูป/คน ในหนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหากล่าวประกาศสดุดีประวัติโดยย่อ และผลงานเด่น พร้อมรูปภาพของผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ทั้ง ๒ ระดับ และเข็มเกียรติคุณ

หมายเหตุ งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒

ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทรอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่  ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Close