สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

ประกาศเกียรติคุณ2561

 

เลข isbn
ภาษา ไทย-อังกฤษ
พิมพ์ปี ๒๕๖๑
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๕๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๓๘๔ หน้า
ขนาด ๘ หน้ายก
ที่ปรึกษา พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.             พระราชวรเมธี, ดร.

พระราชวรเมธี, รศ.ดร.                พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.

พระเมธีธรรมาจารย์                   พระโสภณวชิราภรณ์

คณะจัดทำ คณะบรรณาธิการคำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.                      ประธานบรรณาธิการ

พระมหาธิติ อนุภทฺโท                        บรรณาธิการ

พระมหาเอกลักษณ์ จิตฺตเทโว              บรรณาธิการ

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม                    บรรณาธิการ

รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง                      บรรณาธิการ

นายสุชญา ศิริธัญภร                        บรรณาธิการ

นายสินชัย วงษ์จำนงค์                      บรรณาธิการ

นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง              บรรณาธิการ

นายศักดิ์รพี พันพา                         บรรณาธิการ

นางสาวสุจิตรา ชวดรัมย์                   บรรณาธิการ

นายสุภฐาน สุดาจันทร์                     บรรณาธิการและเลขานุการ

ตรวจพิสูจน์อักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์  ประจำปี ๒๕๖๑
จัดรูปเล่ม นายวรพันธ์ุ  แย้มหงษ์ปภา
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : หนังสือประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๑  ของผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ เล่มนี้  จัดพิมพ์ขึ้น เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งในปีนี้ มีผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๔๑รูป/คน โดยมีพระมหาเถระ และคฤหัสถ์ชาวต่างประเทศ ที่ได้รับปริญญาดังกล่าว จำนวน ๑๑ ประเทศ คือ จีน เมียนม่าร์ ลาว กัมพูชา จีนไต้หวัน เกาหลี ฮังการี คอสตาริกา ซันเดอร์แลนด์ ศรีลังกา และมาเลเซีย ผู้ที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๘ รูป/คน และผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ จำนวน ๙๓ คน รวมทั้งสิ้น ๑๔๒ รูป/คน ในหนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหากล่าวประกาศสดุดีประวัติโดยย่อ และผลงานเด่น พร้อมรูปภาพของผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ทั้ง ๒ ระดับ และเข็มเกียรติคุณ
หมายเหตุ งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑

ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทรอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่  ๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Close