สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

ประกาศเกียรติคุณ2557

 

เลข isbn
ภาษา ไทย-อังกฤษ
พิมพ์ปี ๒๕๕๗
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๒๔๘ หน้า
ขนาด ๘ หน้ายก
ที่ปรึกษา พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.

พระราชวรเมธี, ดร.              พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.

พระเมธีธรรมาจารย์              พระโสภณวชิราภรณ์

คณะจัดทำ คณะบรรณาธิการคำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.              ประธานบรรณาธิการ

พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที              บรรณาธิการ

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม                บรรณาธิการ

ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง                  บรรณาธิการ

ดร.ณัทธีร์ ศรีดี                           บรรณาธิการ

นายสนธิญาณ รักษาภักดี              บรรณาธิการ

นายสุชญา ศิริธัญภร                    บรรณาธิการ

นายสินชัย วงษ์จำนงค์                 บรรณาธิการ

นายชำนาญ เกิดช่อ                    บรรณาธิการ

นายอักษราวิชญ์ โฉมศรี              บรรณาธิการและเลขานุการ

ตรวจพิสูจน์อักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์  ประจำปี ๒๕๕๗
จัดรูปเล่ม นายวรพันธ์ุ  แย้มหงษ์ปภา
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : หนังสือประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๕๗  ของผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ เล่มนี้  จัดพิมพ์ขึ้น เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งในปีนี้ มีผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๒๗รูป/คน โดยมีพระมหาเถระ และคฤหัสถ์ชาวต่างประเทศ ที่ได้รับปริญญาดังกล่าว จำนวน ๗ ประเทศ คือ เมียนมา ญี่ปุ่น ศรีลังกา จีน สหรัฐอเมริกา จีนไต้หวัน และนอร์เวย์ ผู้ที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๑๕ รูป/คน และผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ จำนวน ๕๓ คน รวมทั้งสิ้น ๙๕ รูป/คน ในหนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหากล่าวประกาศสดุดีประวัติโดยย่อ และผลงานเด่น พร้อมรูปภาพของผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ทั้ง ๒ ระดับ และเข็มเกียรติคุณ
หมายเหตุ งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๗

ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทรอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่  ๑๕-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 

Close