ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

” ขอเชิญร่วมพิธีปฐมนิเทศคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ “

ขอเชิญคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางเเละส่วนภูมิภาค เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยสามารถเข้าร่วมงานออนไซต์ ณ ห้องเธียเตอร์ โซน C
อาคารเรียนรวม เเละเข้าร่วมออนไลน์ ผ่านทาง Zoom Meeting ID: 998 993 3546 (ห้องหลัก) / 9898248050 (ห้องรอง) ได้ ตั้งเเต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.

ดังมีรายละเอียดกำหนดการ ดังนี้

๑๒.๓๐ น. –  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ส่วนกลางพร้อมกัน ณ เธียร์เตอร์ โซน C

๑๒.๓๐ – ๑๒.๕๕ น. – ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมงานในระบบออนไลน์

๑๓.๐๐ น. – พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธีกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

             – พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี

             – ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

๑๓.๑๕ – ๑๔.๓๐น. – พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการจัดการศึกษามหาจุฬาฯหลังโควิค ๑๙”

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่”

๑๖.๐๐ – ๑๖.๕๐ น. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่ว ไป
และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บรรยายพิเศษ เรื่อง  “ชี้แจงข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๕ ”

๑๖.๕๐ – ๑๗.๐๐ น. พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานในพิธีปิด และกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

พิธีกรในพิธี :   พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส    ผู้อำนวยการกองวิชาการ
                   รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง           ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

*หมายเหตุ : กำหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

*ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงานก่อนกำหนดเวลา ตามลิงค์ที่เเนบมาพร้อมกันนี้:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZEqaDYsCJaD4nSCYyZ19V4MUTtW_8RKtwF_WouCzxHNYf0A/viewform

(ท่านที่ลงทะเบียนเเล้ว สามารถดาวน์โหลดพื้นหลังเพื่อใช้สำหรับการเข้าร่วมงานในรูปแบบออนไลน์ได้ด้านล่างนี้)

 

Close