ข่าวประชาสัมพันธ์สไลด์แบนเนอร์

เเจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

[ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ]

ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑ เเห่งกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงมีมติออกประกาศไว้ ๒ เรื่อง ดังต่อไปนี้

๑. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ดาวน์โหลดเอกสาร

๒. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ดาวน์โหลดเอกสาร

Close