สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือวิชาการ

ประวัติพระพุทธศาสนา ๓ หน่วยกิต

หนังสือประวัติพระพุทธศาสนา(ฉบับปรุง) เล่มนี้ มีแบ่งเป็น ๑๐ บท ประกอบด้วย บทที่ ๑ ความสำคัญและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา บทที่ ๒ ประวัติพระพุทธศาสนาในอินเดีย บทที่ ๓ พระพุทธศาสนาในอินเดียหลังพุทธกาล บทที่ ๔  พระพุทธศาสนาในเอเชียใต้  บทที่ ๕ ประวัติพระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทที่ ๖ ประวัติพระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกไกล บทที่ ๗ ประวัติพระพุทธศาสนาในยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย บทที่ ๘ ขบวนการและองค์กรทางพระพุทธศาสนา  บทที่ ๙ บทบาทคณะสงฆ์ไทยกับการสืบสานพระพุทธศาสนา  บทที่ ๑๐ ประวัติการปกครองคณะสงฆ์ไทย00. ส่วนหน้า (1-14)2 01. บทที่-1 (1-29)

ราคาปก เล่มละ 200 บาท

หาซื้อได้ที่มหาจุฬาบรรณาคาร วังน้อย และ มหาจุฬาบรรณาคาร วัดพระมหาธาตุ

Close