สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือวิชาการ

พระไตรปิฎกศึกษา ๓ หน่วยกิต

00. ส่วนหน้า2 01. บทที่-1 (1-40) 02. บทที่-2 (41-68)

พระไตรปิฎกศึกษา จำนวน ๓ หน่วยกิต  เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจำแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎกในเบื้องต้น การรักษา สืบทอดพระไตรปิฎกโดยมุขปาฐะ และลายลักษณ์อักษร การจัดลำดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทย และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก

ราคาปก เล่มละ 190 บาท

หาซื้อได้ ที่มหาจุฬาบรรณาคาร  วังน้อย และมหาจุฬาบรรณาคาร วัดมหาธาตุ

Close