สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือวิชาการ

วรรณกรรมพระพุทธศาสนา

วรรณกรรมพระพุทธศาสนา

๓ หน่วยกิต

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มี ๙ บท

แต่เผยแพร่ให้เพียง ๓ บทเพื่อการศึกษาเรียนรู้

00-สารบัญวรรณกรรมพระพุทธศาสนา(20ตค2565)(ส่งคุณสมบุรณ์ขจัด) 01-บทที่ ๑ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา(ส่งคุณสมบูรณ์จัด)(ขึ้นเว็บ) 02-บทที่ ๒ ประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรมบาลี(ส่งคุณสมบูรณ์จัด)(ขึ้นเว็บ) 03-บทที่ ๓ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา(ขึ้นเว็บ) 10-ส่วนท้ายภาคผนวกวรรณณกรรมพระพุทธศาสนา(ส่งคุณสมบูรณ์จัด)(ขึ้นเว็บ)และมีสารบัญและผนวกรายละเอียดประจำวิชาวรรณกรรมพระพุทธศาสนาด้วย

หมายเหตุ เพื่อการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น

Close