หนังสือวิชาการ

จิตอาสา

ผลงานของ  ดร.อรศิริ ไม้ทอง

พิมพ์เผยแพร่เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๕

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำนวนหน้า  ๒๐๘ หน้า

เล่มจิตอาสา และความรับผิดชอบต่อสังคม วิถีพุทธ

 

Close