ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมสไลด์แบนเนอร์

แจ้งประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศเรื่อง การกําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มที่ ๔ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ความว่า

     ๔. กลุ่มที่ ๔ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา จํานวน ๒ แห่ง ได้แก่

(๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(๒) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ดังรายละเอียดตามปรากฏตามเอกสารที่เเนบมาพร้อมกันนี้ โดยสารมารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1CVemvZ7i9k5aqjEI9poDzcHJsDDxmnqj/view?usp=share_link

Close