ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับประกาศนียบัตร

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับประกาศนียบัตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566 วันจันทร์ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา พร้อมด้วย พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส ผู้อำนวยการกองวิชาการ และรองผู้อำนวยการกองวิชาการทั้งสอง ทีมงานกองวิชาการ ร่วมประชุมในการนี้ด้วย

Close