ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงรูปแบบเอกสารหลักสูตร (มคอ.2)

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงรูปแบบเอกสารหลักสูตร (มคอ.2)

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงรูปแบบเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 303 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อยอยุธยา ในการนี้ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมี พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส ผู้อำนวยการกองวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพและทีมงานกองวิชาการเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ IBSC และบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการร่วมด้วย

Close