การประชุมสภาวิชาการ

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี โดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการสภาวิชาการ ได้จัดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 เนื่องจากมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น. ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การประชุมสภาวิชาการคร้้งนี้จึงได้เลื่อนเวลาออกไป เริ่มประชุมสภาวิชาการ เวลาประมาณ 13.45 น. โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เมื่ออธิการบดีกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้ว ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการสภาวิชาการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เลิกประชุมเวลาประมาณ 16.15 น.

Close