ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดปฐมนิเทศโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills)

พิธีเปิดปฐมนิเทศโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills)

พิธีเปิดปฐมนิเทศโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ โดยพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM https://zoom.us/j/9779933546 ZOOM ID : 9779933546

Close