ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

งานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

งานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ให้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Close