การประชุมสภาวิชาการ

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Z00M ID : 4984640486 เมื่อคณะกรรมการสภาวิชาการมากันครบองค์ประชุมแล้ว พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการสภาวิชาการ ได้นำเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เลิกประชุมเวลาประมาณ 15.30 น.

Close